Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trefniadau Archebu Lle

Rhaid i bob gweithdy gael ei archebu ymlaen llaw, drwy ddefnyddio’n system ar y we.

Mae’r system yn caniatáu ichi bori drwy’r gweithdai a’u disgrifiadau yn ôl y categori, y dyddiad, neu yn ôl geiriau allweddol. Ar ôl ichi ddewis gweithdy, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol a gwneud cais am le. Ar ôl ichi gael eich derbyn ar weithdy, cewch neges e-bost i gadarnhau hynny oddi wrth staff y Coleg Graddedigion.

Mae’r system hefyd yn caniatáu ichi reoli’ch archebion: gallwch ganslo sesiwn a gweld yr holl sesiynau rydych chi wedi’u gwneud, wedi’u cadarnhau ac wedi’u canslo a’r holl sesiynau sydd yn yr arfaeth. Gallwch hefyd argraffu adysgrif o’r holl weithdai y buoch chi ynddyn nhw. Mae rhagor o wybodaeth am archebu lle ar gael yn y system ei hun, o dan y ddewislen “Help”.

Disgwylir i ymchwilwyr ôl-raddedig ddod o hyd i’r gweithdai mwyaf priodol at eu hanghenion hyfforddi a rheoli eu dyddiadur eu hunain mewn modd effeithlon a phroffesiynol.

Wrth archebu lle, rydych chi’n ymrwymo:
• i ddod i’r gweithdy neu’r cwrs cyfan
• i wneud unrhyw weithgareddau angenrheidiol ymlaen llaw yn ôl y gofyn
• i gyrraedd y gweithdy yn brydlon
• i gymryd rhan yn y gweithgareddau sy’n rhan o’r gweithdy

Mae myfyrwyr sy’n cyrraedd gweithdy yn hwyr yn torri ar draws gweddill y grŵp ac mae’n bosibl y bydd y cyflwynydd yn eu gwrthod.

Canslo ac Absenoldeb

Os gwelwch chi na allwch chi ddod i weithdy, mae’n rhaid ichi roi cymaint o rybudd â phosibl ond o leiaf ddau ddiwrnod gwaith cyn dyddiad y gweithdy, neu cewch eich nodi fel ‘absennol heb reswm’.

Gallwch roi gwybod drwy’r system ar y we (mewngofnodwch a dewis “my bookings”) neu drwy anfon neges at ugc@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 029 2087 0046.

Os methwch â bod yn bresennol neu os methwch â chanslo mewn da bryd heb roi rheswm dilys, cewch eich nodi fel ‘absennol heb reswm’ ar gyfer y gweithdy. Os bydd hynny’n digwydd mewn tri gweithdy mewn cyfnod o 12 mis, bydd yn ofynnol ichi dalu ernes o £30 cyn inni gadarnhau unrhyw weithdy arall i chi.

Caiff eich ernes ei ad-dalu’n llawn ar ôl ichi ddod i bob gweithdy y byddwch yn eu harchebu yn y 12 mis ar ôl ichi dalu’r ernes (neu wrth ichi raddio, p’un bynnag yw’r cyntaf). Ond, os byddwch yn absennol heb reswm eto yn y cyfnod hwnnw, byddwch yn fforffedu’ch ernes a bydd yn ofynnol ichi dalu ernes arall o £30 er mwyn cadw unrhyw weithdai sydd wedi’u cadarnhau neu i gadarnhau rhagor o weithdai.

Os dewiswch beidio â thalu ernes, cewch eich gwahardd rhag cymryd rhan yn rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol am gyfnod o 12 mis o ddyddiad y gweithdy diwethaf y buoch yn absennol ohono. Ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, cewch ganiatâd i archebu rhagor o weithdai Coleg Graddedigion y Brifysgol. Ond yn yr achos hwn, bydd unrhyw absenoldeb arall heb reswm yn awtomatig yn golygu bod y system talu ernes yn ailddechrau, a bydd y ofynnol ichi dalu £30 arall i gadarnhau rhagor o archebion, fel uchod.

Y rhesymeg am fynd ati fel hyn yw hyn: yn gyntaf, mae yna restr aros ar gyfer rhai gweithdai ac mae absenoldeb heb reswm yn atal myfyrwyr ymchwil eraill rhag cael lle. Yn yr un modd, mae canslo’n hwyr yn golygu na allwn roi gwybod i’r rhai sydd ar y rhestr aros a’i bod yn bosibl na allan nhw newid eu cynlluniau ar fyr rybudd. Yn ail, mae rhai gweithdai’n cael eu cynllunio ar gyfer grŵp o faint penodol, ac mae absenoldeb heb reswm yn gostwng gwerth y gweithdy i’r rhai sy’n bresennol gan nad oes modd cynnal gweithgareddau grŵp. Yn olaf, mae llawer o’r gweithdai’n cael eu cynnal gan gyflwynwyr allanol ac mae’r costau am bob pen yn uchel iawn; mae methu bod yn bresennol yn golygu bod ein hadnoddau cyfyngedig yn cael eu gwastraffu.