Skip to content
Skip to navigation menu

English

Strwythur y Rhaglen

Ein strategaeth ni ym Mhrifysgol Caerdydd yw datblygu ystod o gyfleoedd i chi feithrin y sgiliau ymchwilio a’r sgiliau personol a phroffesiynol ehangach a ddisgwylir gan y Cynghorau Ymchwil a chyflogwyr, sef sefydliadau addysgol ac eraill.

Rydyn ni’n cydnabod bod yna gryn amrywiaeth mewn ymchwil ôl-raddedig: amrywiaeth o ran dulliau ymchwilio ac o ran ymagweddau yn y disgyblaethau a rhyngddyn nhw; amrywiaeth yn y gwaith paratoi cychwynnol ac wrth ddechrau ar waith ymchwil; amrywiaeth o ran presenoldeb; ac amrywiaeth yn y gymuned o fyfyrwyr ymchwil. Gan hynny, mae’n hymagwedd ni yn canolbwyntio ar y myfyrwyr a’u hanghenion: dylai’r sgiliau y byddwch chi’n eu datblygu fod yn briodol i’ch anghenion chi ac i anghenion eich prosiect ymchwil.

I helpu yn y nod o feithrin cymuned ymchwil gref a chefnogol, y nod sydd gennyn ni yw cynnig hyfforddiant sgiliau yn y cyd-destun ehangaf posibl sy’n gallu diwallu anghenion y myfyrwyr. Mae hyn yn galluogi’r myfyrwyr i weithio mewn grwpiau amlddisgyblaeth sy’n ategu nodau ymchwil cyffredinol y Brifysgol, heb wneud niwed i ddatblygu diwylliant ymchwil cryf yn yr Ysgolion.

Rydyn ni’n trefnu’n datblygiadau sgiliau ffurfiol mewn tri chyd-destun bras: meysydd cyffredinol sy’n croesi’r pynciau, meysydd cyffredinol o fewn y pwnc, a meysydd sy’n benodol i’r pwnc.

• Mae hyfforddiant a datblygu sgiliau yn y meysydd y bernir eu bod yn gyffredinol i bob pwnc yn cael eu cynnig mewn grwpiau o gymysgedd o ddisgyblaethau er mwyn i’r ymchwilwyr gael cyfle i gyfarfod ag eraill a dysgu am yr amrywiaeth o ymagweddau at ymchwil. Datblygu personol a phroffesiynol yn gyffredinol yw’r meysydd hyn; mae’r enghreifftiau yn cynnwys: Cyflwyniad i Sgiliau Cyflwyno; Rheoli Prosiectau; Rheoli Amser; Gorffen eich PhD.

• Mae sgiliau y bernir eu bod yn gyffredinol mewn pwnc yn cael eu cynnig i grwpiau o’r un ddisgyblaeth ac yn cael eu henwi felly, er mwyn i’r ymchwilwyr fod yn eglur ynghylch y cynnwys. Mae’r enghreifftiau yn cynnwys Moeseg Ymchwil mewn Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol; Chwilio’r We a Chronfeydd Data Llyfryddol (Y Dyniaethau); Cymhwyso Ystadegau at Ymchwil Fiofeddygol a Systemau Gwybodaeth Daearyddol.

• Mae sgiliau sy’n benodol i un pwnc, Ysgol neu grŵp ymchwil yn cael eu cydlynu a’u cyflwyno yn yr Ysgol neu’r grŵp. Yn y dyfodol, mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn anelu at ddatblygu cyfeiriadur o weithgareddau’r Ysgolion a fydd yn agored i rai o’r tu allan i’r Ysgol.

Mae’n hanfodol nodi bod y gwaith ‘cyflwyno’ ym mhob cyd-destun yn cynnwys rôl holl-bwysig y goruchwylwyr mewn hyfforddiant ymchwil. Ymhellach, er bod yna rôl hanfodol i hyfforddiant ffurfiol, bydd llawer o’r sgiliau’n cael eu datblygu drwy wneud yr ymchwil, gan gynnwys ei hamddiffyn a’i lledaenu.