Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwybodaeth Ategol

Sylwch taw arweiniad bras yn unig yw’r wybodaeth hon, er mwyn rhoi syniad am yr hyn y gellir ei ddisgwyl gan y Cynadleddau Myfyrwyr. Bydd gan bob cynhadledd ei chanllawiau ei hun, a fydd yn ymddangos ar wefannau’r cynadleddau unigol pan fyddant yn barod.

CYFLWYNIADAU

Bydd y sgyrsiau yn para am oddeutu 15-20 munud. Byddwch yn barod i ateb cwestiynau gan y gynulleidfa ynglŷn â’ch ymchwil. Cofiwch y bydd y gynulleidfa yn rhyngddisgyblaethol, ac felly dylai’ch cyflwyniad fod yn ddealladwy i’r sawl nad yw’n arbenigwr.

CRYNODEBAU

Gwahoddir ymchwilwyr ôl-raddedig i gyflwyno crynodeb i’w ystyried gan y pwyllgor myfyrwyr. Fel arfer, cyhoeddir y dyddiad cau ar gyfer crynodebau cynhadledd tua deufis cyn pob digwyddiad. Bydd canllawiau ynglŷn â’r cynnwys yn cael eu darparu gan y pwyllgorau ond, yn fras, dylai’ch crynodeb roi trosolwg clir a chryno o’ch cyflwyniad. Mae’n bwysig cofio y byddwch yn cyflwyno’ch ymchwil i bobl nad ydynt yn arbenigwyr yn eich maes a dylai’ch crynodeb adlewyrchu hyn.

Dangosir enghraifft o grynodeb da isod:

“Gwneud Jello â Ffisig?
Mae geliau yn gyfarwydd inni yn ein bywydau bob dydd – un ai gel gwallt neu jello mefus, ac enwi dim ond dau. Er taw hylif yw eu cyfansoddiad yn bennaf, maen nhw’n ymddangos yn solet. Yn ein hymchwil, rydym wedi canfod systemau lle mae modd creu geliau o hylifau wedi’u fflworineiddio. Yn ddiweddar rhoddwyd sylw mawr i’r hylifau hyn yng nghyd-destun molecylau therapiwtig (e.e. eu defnyddio yn lle hylif ysgyfaint a gwaed). Felly, mae cyfuno’r naill fyd a’r llall a dyfeisio geliau o hylifau wedi’u fflworineiddio yn agor posibiliadau eang. Yn y cyflwyniad hwn, fe welwn sut mae’r geliau hyn yn cael eu ffurfio a byddwn yn ymchwilio i’r modd y mae’r rhyfeddod hwn yn digwydd .”

Cofiwch, dylai Crynodebau:

POSTERI

Mewn rhai cynadleddau, gwahoddir myfyrwyr i gyflwyno posteri. Dylai posteri roi sylw i bedwar maes: cyd-destun/hanes eich gwaith, yr hyn rydych yn ei wneud, pam mae’n bwysig, a’ch camau nesaf.

Os nad ydych wedi gwneud poster o’r blaen, y manteision o wneud un yw:

Mae’n ffordd haws o gyflwyno ymchwil os ydych chi yng nghyfnod cyntaf eich PhD neu heb fod yn awyddus i roi cyflwyniadau llafar.

Mae disgyblaethau’r Dyniaethau yn galw’n gynyddol am bosteri mewn cynadleddau. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i chi roi cynnig ar gynhyrchu un.

Mae modd ailddefnyddio poster mewn digwyddiadau eraill.

Mae enghraifft o boster dyniaethau ‘da’ i’w gael isod.

  Example of a Good Humanities Poster (1.9 Mb, 562 downloads)

PARATOI AR GYFER CYNHADLEDD

Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol  yn cynnig nifer o weithdai a allai fod yn ddefnyddiol ichi wrth baratoi ar gyfer cynhadledd. Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth a dyddiadau.

Sgiliau Cyflwyno

Cyflwyno Ymchwil Ar Lafar

Posteri Cynadleddau

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y gweithdai hyn ar agor i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn unig.

GWOBRAU/BEIRNIADU

Mewn rhai cynadleddau, rhoddir gwobrau ariannol am y sgyrsiau gorau a bydd y posteri yn cael eu barnu gan banel o ymchwilwyr ôl-raddedig. Byddwch hefyd yn cael adborth i’ch cyflwyniad os ydych o’r farn y byddai hyn o fudd i chi.

Caiff sgyrsiau a phosteri eu barnu’n bennaf ar sail cynnwys/strwythur/cyflwyniad a pha mor hygyrch yw’ch ymchwil i gynulleidfa nad yw’n arbenigo yn y maes. Ni fydd sgyrsiau a phosteri sy’n rhy dechnegol yn cael sgôr mor uchel â’r rhai a gafodd eu haddasu ar gyfer cynulleidfa fwy cyffredinol.

ADBORTH GAN FYFYRWYR I GYNADLEDDAU’R GORFFENNOL

Cyfle gwych i weld llawer o arddulliau cyflwyno, cyfle i rwydweithio ag ymchwilwyr ôl-raddedig o ysgolion eraill a golwg ddefnyddiol ar weithgarwch ymchwil cyfredol.’

‘Agorodd fy llygaid i fanteision cyfathrebu, rhoddodd gysylltau gwych imi hefyd, yn ogystal â phrofiad amhrisiadwy o gyflwyno papur. Roedd hefyd yn braf cwrdd â myfyrwyr eraill yn yr un sefyllfa.’

‘Cyfle i ymgysylltu â myfyrwyr PhD mewn disgyblaethau eraill ac i ennill profiad cyflwyno mewn awyrgylch cyfeillgar.’

‘Roedd yn ddiwrnod gwych.  Diolch. Cefais fwynhad yn dysgu am y gwahanol feysydd pwnc.’

‘Cyfle da i weld beth mae eraill yn ei wneud ac i rannu syniadau. Yn gyfeillgar, buddiol a chefnogol i gyflwynwyr dibrofiad.’

‘Cyfle gwych i rwydweithio a chymdeithasu ag ymchwilwyr ôl-raddedig eraill  o wahanol ddisgyblaethau , sefydliadau a chefndiroedd.’

‘Cynhadledd bleserus … Roedd yna gyfleoedd da i gwrdd â myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig  na fyddwn yn dod ar eu traws fel arfer. Gwnaeth yr amrediad o brifysgolion o’r lle daeth y myfyrwyr argraff arnaf.’