Skip to content
Skip to navigation menu

English

Modiwlau Ar-lein mewn Sgiliau Ymchwil

Mae’r gyfres a ganlyn o fodiwlau ar-lein wedi’i datblygu gyda chonsortiwm o chwe phrifysgol arall i roi cyfle ar unrhyw adeg, mewn unrhyw le, i ddysgu neu adolygu pynciau ymchwil. Maen nhw wedi’u bwriadu ar gyfer ymchwilwyr yn gynnar yn eu gyrfa – myfyrwyr ymchwil, staff ymchwil, a staff addysgu yn eu cyfnod prawf.

Bydd pob modiwl yn cymryd tua dwy awr i’w orffen, ond mae modd edrych arno mewn blociau llai o amser. Does dim bwriad i’r rhain ddisodli’r elfennau unigol yn y gweithdai sydd ar gael drwy Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol neu Rhaglen Datblygu Staff, ond maen nhw’n gallu cyflwyno pynciau ac maen nhw’n gallu arwain at weithdai ar lefel uwch.

Mae’r modiwlau’n cynnwys amryw o ddulliau dysgu gan gynnwys clipiau fideo, efelychiadau, a senarios. Mae personoliaethau academaidd yn cael eu cynnwys nad ydyn nhw fel arfer yn bresennol mewn gweithdai: Adam Hart-Davis a’r Arglwydd Winston – cyflwynwyr rhaglenni dogfen ar y BBC; yr Enillydd Gwobr Nobel Syr Harry Kroto; yr Arglwydd Rees – y Seryddwr Brenhinol a Llywydd y Gymdeithas Frenhinol; a’r Athro Peter Barnes – un o’r awduron academaidd a ddyfynnir yn y Deyrnas Unedig.

Isod ceir rhestr o gyrsiau, sy’n cysylltu i ddechrau â’r disgrifiad o’r modiwl. Oddi yno, gallwch gysylltu â’r modiwl ei hun. Dim ond i aelodau o Brifysgol Caerdydd y mae’r modiwlau hyn ar gael, felly gofynnir ichi roi enw defnyddiwr a chyfrinair Caerdydd.

Rydyn ni’n awyddus i gael adborth gan ymchwilwyr ar y modiwlau hyn. Os oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau, cysylltwch â ni yn UGC@Caerdydd.ac.uk

Cliciwch yma i weld y modiwlau ar-lein neu cliciwch ar y dolenni iod i ddarllen y disgrifiad.

Ar gael nawr:

 

Cynllunio Gyrfa yn y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Nod y cwrs yw annog ymchwilwyr PhD ac ymchwilwyr eraill ar ddechrau eu gyrfa i ystyried y sgiliau a’r cymhellion ar gyfer gyrfa yn academia neu y tu allan iddo. Yn ystod y cwrs byddwch yn gweld mor bwysig yw asesu a pharhau i gloriannu’ch sgiliau a’ch diddordebau a chydnabod y gall ffactorau personol fel lleoliad ac amgylchiadau teuluol ddylanwadu ac effeithio ar gynlluniau gyrfa. Hyd yn oed os oes gennych lwybr gyrfa wedi’i gynllunio yn barod, mae gan y cwrs nifer o ymarferion i chi weithio drwyddyn nhw, gan gynnwys eich marchnata’ch hun i ddarpar gyflogwyr mewn ceisiadau a chyfweliadau, i’ch helpu i gyrraedd eich nodau.

Yr awdur yw Tom Davie, y Dirprwy Bennaeth Gyrfaoedd yng Ngwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Durham, a Chynghorydd Gyrfa wrth ei waith. Mae ganddo bum mlynedd ar hugain o brofiad yn y proffesiwn (un ar ddeg mewn addysg uwch) ac mae wedi cynnig cymorth unigol a chymorth mewn gweithdai i ymchwilwyr yn ogystal â thiwtora a chyfarwyddo ysgolion rhanbarthol i raddedigion ar hyn o bryd. Mae’n Hyfforddwr Staff Cenedlaethol profiadol ac yn Gyfarwyddwr Datblygu Proffesiynol ar ran Cymdeithas Gwasanaethau Gyrfa Graddedigion (AGCAS). Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Cynllunio Gyrfa yn y Gwyddorau

Nod y cwrs hwn yw annog gwyddonwyr ôl-raddedig ac ôl-ddoethuraidd i fynd ati i ddefnyddio technegau rheoli gyrfa. Gall defnyddio’r technegau hyn fod yn fuddiol p’un a ydych chi’n cynllunio gyrfa academaidd neu’n ystyried amryw o wahanol opsiynau gyrfa. Wrth ichi weithio drwy’r cwrs byddwch yn creu darlun o’ch sgiliau, eich hoffterau personol a’ch arddull, a all eich helpu wrth ddewis gyrfa. Hyd yn oed os oes gennych gynllun gyrfa pendant mewn cof, gall y cwrs eich helpu i benderfynu a ydych chi’n addas ar ei gyfer a nodi meysydd y gallwch weithio arnyn nhw er mwyn cynyddu’ch gobaith o lwyddo.

Mae’r awdur, Denise Best, ar hyn o bryd yn gynghorydd gyrfaoedd i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae wedi bod yn weithgar yn cynllunio ac yn trefnu hyfforddiant sgiliau i ymchwilwyr yn ogystal â datblygu system gynllunio datblygu personol electronig ac adnoddau ar y we. Un o’i meysydd diddordeb eraill yw gwybodaeth am y farchnad lafur i raddedigion ac ôl-raddedigion. Mae’n cydlynu ac yn cynghori ar y math hwn o wybodaeth ar lefel genedlaethol ac ar lefel prifysgolion. Cyn symud i mewn i yrfaoedd roedd Denise yn ymchwilydd yn adran fferylliaeth Prifysgol Rhydychen a chafodd ei hariannu gan Sefydliad Calon Prydain i astudio signalau mewn platennau. Er iddi fwynhau ei hymchwil a gwefr cyhoeddi yn fawr roedd yn teimlo bod arni angen her wahanol. Er mwyn symud o waith ymchwil dilynodd broses debyg iawn i’r un y mae’n ei hamlinellu yn y cwrs hwn. Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Cyhoeddi yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Pam cyhoeddi? I ymestyn gwybodaeth? I gymryd rhan yn y drafodaeth academaidd? Neu am eich bod yn teimlo eich bod o dan bwysau i wneud er mwyn dod ymlaen yn eich gyrfa? Nod y cwrs hwn yw rhoi cyfarwyddyd a chymorth i fyfyrwyr yn y celfyddydau a’r dyniaethau sy’n awyddus i osod eu hymchwil yn y bau gyhoeddus, drwy bapurau academaidd a llyfrau. Fe fydd y cwrs:

Awdur y modiwl yw’r Dr Flora Samuel, gynt o Brifysgol Caerdydd a bellach yn Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerfaddon. Mae’n Olygydd Cysylltiol Architectural Research Quarterly, ac yn aelod o Fwrdd Golygyddol y Journal of Education in the Built Environment. Mae ei gwaith wedi’i gyhoeddi’n helaeth yn y Deyrnas Unedig a thros y môr mewn cyfnodolion academaidd ac mewn llyfrau. Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Cyhoeddi yn y Gwyddorau

Mae gan gyhoeddi gwyddonol draddodiad hir a balch ond mae’n bwysicach nawr nag erioed. Rhaid gwneud gwahaniaeth clir, fodd bynnag, rhwng gwyddonwyr sy’n cyhoeddi canlyniadau rhaglen o ymchwil wyddonol ac awduron gwyddoniaeth sy’n ysgrifennu am ymchwil wyddonol. Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio’n bendant ar y cyntaf: cyhoeddi academaidd. Nod y cwrs yw rhoi:

Awdur y modiwl yw’r Dr Keith Hart, Uwch-gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. Dilynodd ei uchelgais o fod yn awdur gwyddoniaeth drwy weithio fel Cymrawd yn y Cyfryngau i Gymdeithas Prydain er Hyrwyddo Gwyddoniaeth/y Gymdeithas Frenhinol yn World Service y BBC. Mae hefyd wedi bod yn Awdur Meddygol i Dragon Communications. Mae’r Dr Hart wedi cyhoeddi’n helaeth mewn ystod o gyfnodolion. Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Fideo Goruchwyliaeth Dda

Gall ansawdd eich perthynas â’ch goruchwyliwr neu’ch goruchwylwyr fod yn hanfodol ar gyfer cynnydd eich PhD. Ddylech chi feddwl am eich goruchwylydd fel eich athro, eich ffrind, ffigur mewn awdurdod neu adnodd ichi ei ddefnyddio? A beth ddylech chi ei wneud os nad ydych chi’n cael y cymorth angenrheidiol? Bydd y fideo hwn yn helpu myfyrwyr ym mhob disgyblaeth i gael y gorau gan eu goruchwylwyr. Mae’r pynciau’n cynnwys sut i wneud y canlynol:

Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Fideo Viva Dda

Mae’r fideo hwn yn edrych ar broses y viva gan ystyried:

Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Eiddo Deallusol yng Nghyd-destun Ymchwil

Mae diffyg ymwybyddiaeth o eiddo deallusol (IP) yn golygu bod rhai ymchwilwyr yn colli cyfle i fasnacholi eu gwaith neu’n methu atal pobl eraill rhag manteisio’n annheg ar eu hymchwil. Mae’r cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i ddeall yr hyn y mae ei angen er mwyn amddiffyn eu gwaith a chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau’r amddiffyniad hwnnw. Mae’n cynnwys:

Mae’r elfennau fideo yn cael eu cyflwyno gan Adam Hart-Davis, cyflwynydd adnabyddus rhaglenni dogfen ar y BBC. Bydd y cwrs ar-lein yn cymryd tua dwy awr i’w gwblhau, ond gallwch wneud hynny mewn sawl ymweliad.

Awdur y modiwl yr Graham Christ, Ymchwilydd mewn Eiddo Deallusol a’r Gyfraith ar Gystadleuaeth yn Ysgol Fusnes Tanaka, Imperial College, Llundain. Mae’n ymgynghorydd ar ran y DTI ynglŷn â Chyfraith ac Ymarfer mewn Patentau Dilyniannau Genynnol, gan weithio ar y cyd â’r Sefydliad Eiddo Deallusol. Mae Graham hefyd yn aelod o’r Fforwm Eiddo Deallusol. Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Rheoli’ch Goruchwylydd Ymchwil neu’ch Prif Ymchwilydd

Anelir y cwrs hwn at annog ôl-raddedigion ac ymchwilwyr ôl-ddoethuraidd i ystyried ac i fynd ati i reoli eu perthynas â’u goruchwylydd neu eu prif ymchwilydd. Dylai’r cwrs gymryd tua 100 munud a gallwch ei gwblhau mewn sawl ymweliad. Nod y cwrs yw rhoi:

Graddiodd y Dr Paul Langford o UWIST (Caerdydd) â BSc mewn Bioleg Gymhwysol, ac enillodd PhD gan Brifysgol Aston (Birmingham) am ymchwilio i ddewisiadau eraill yn lle arbrofi ar anifeiliaid. Ar ôl blwyddyn o hwyl yn Awstralia cafodd swyddi ôl-ddoethuraidd yn Adrannau Cemeg/Microbioleg ym Mhrifysgol Bryste ac yn Adran Bediatreg Prifysgol Rhydychen. Wedyn cafodd ei benodi’n ddarlithydd yn Adran Bediatreg Imperial College ac ar hyn o bryd mae’n ddarllenydd mewn clefydau heintus pediatrig. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys diagnosio’r ddarfodedigaeth a datblygu brechlynnau at lid yr ymennydd bacteriol a chlefydau’r ysgyfaint mewn moch. Mae wedi goruchwylio llawer o fyfyrwyr ôl-raddedig PhD ac mae’n ymwneud â hyfforddiant datblygu sgiliau ymchwil ers blynyddoedd lawer. Mae’n cydweithio â grwpiau mewn prifysgolion yn y Deyrnas Unedig a thros y môr (Tsieina, Singapore, Awstralia, Canada a’r Almaen), sy’n creu llawer o gyfleoedd ar gyfer teithiau tramor eithriadol o ddifyr. Cliciwch ymai weld y modiwl.

 

Sgiliau Cyflwyno: Fideo Sgiliau Cyflwyno Da

Mae sgiliau cyflwyno da yn hanfodol i fyfyrwyr sy’n gwneud PhD, ac yn eu gyrfa yn y dyfodol, yn academia neu mewn mannau eraill. Ar sail senarios sydd wedi’u sgriptio’n arbennig a chyfweliadau ag academyddion profiadol a myfyrwyr PhD, mae’r fideo ar-lein hwn yn cynnwys deunyddiau ar y canlynol:

Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Rheoli Prosiectau yng Nghyd-destun Ymchwil

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i rai o gysyniadau allweddol rheolaeth brosiect gonfensiynol a dangos sut i’w defnyddio yng nghyd-destun ymchwil academaidd. Bydd y cwrs yn mynd â chi drwy bedwar cyfnod allweddol cylch bywyd y prosiect, yn cyflwyno methodolegau traddodiadol ar gyfer rheoli prosiectau ac yn dangos sut y gall y dulliau a’r technegau hyn gael eu defnyddio yng nghyd-destun ymchwil. Ar ôl gorffen y cwrs, byddwch yn gallu:

Awdur y modiwl yw Andrey Timoshkin, ymchwilydd yn Ysgol Fusnes Tanaka, Imperial College Llundain. Ar wahân i reoli prosiectau, mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys modelu economaidd, arfarniadau economaidd rhaglenni gofal iechyd, a systemau rheoli gwybodaeth yn y sector iechyd. Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Moeseg Ymchwil 1: Llywodraethu Ymchwil

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin ag arferion safonol a newidiadau diweddar ym moeseg y prifysgolion ynglŷn ag ymchwil sy’n ymchwilio i bobl a’u data. Mae’r cwrs yn gymwys, er enghraifft, i ddisgyblaethau gofal iechyd, i’r gwyddorau naturiol a chymdeithasol, addysg a gwasanaethau lles, y dyniaethau, y gyfraith ac astudiaethau’r cyfryngau. Mae safonau moeseg yn gymwys yn gyffredinol iawn ar draws llawer o dopigau, dulliau a disgyblaethau ymchwil. Mae’r dulliau ymchwil sy’n cael eu hadolygu yma yng nghyd-destun moeseg yn cynnwys:

Awdur y modiwl yw’r Athro Priscilla Alderson, cymdeithasegydd ac Athro Astudiaethau Plentyndod yn yr Uned Ymchwil Gwyddor Gymdeithasol, Athrofa Addysg Prifysgol Llundain. Ym 1981-1985, bu’n aelod o weithgor y Sefydliad Moeseg Feddygol ar ‘Ymchwil Feddygol gyda Phlant: Moeseg, Cyfraith ac Ymarfer’. Yn ogystal â bod yn aelod o sawl pwyllgor sy’n ymwneud â moeseg ymchwil, mae wedi ymchwilio ac wedi ysgrifennu sawl llyfr a phapur ar foeseg a dulliau ymchwil gymdeithasol. Cliciwch ymai weld y modiwl.

 

Moeseg Ymchwil 2: Gweithio gyda Phobl fel Testunau

Mae’r cwrs hwn yn dilyn Moeseg Ymchwil 1, ond yn canolbwyntio ar foeseg cynnwys pobl yn uniongyrchol, neu’n anuniongyrchol, mewn prosiectau ymchwil. Nodau’r cwrs yw eich helpu i wneud y canlynol:

Awdur y modiwl yw Gary Roper, Rheolwr Llywodraethiant Ymchwil Imperial College Llundain, sydd wedi bod yn gyfrifol am sefydlu a rheoli systemau llywodraethu ymchwil ynglŷn ag iechyd pobl ac integreiddio systemau mewn partneriaid o Ymddiriedolaethau GIG. Helpodd i ddatblygu Pwyllgor Moeseg Imperial, ac mae’n aelod ohono. Mae’n eistedd ar Bwyllgor Ymgynghorol Arferion Clinigol Da yr Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), ac yn aelod o Grŵp Cynrychiolwyr Fforwm Ymchwilio a Datblygu’r GIG. Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Dulliau Ymchwil yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae maes llafur y cwrs hwn yn cynnwys:

Mae’r awdur, y Dr Deborah Parsons, yn Gyfarwyddwr Ysgol Graddedigion y Dyniaethau yn Birmingham. Mae wedi cyhoeddi ar ystod eang o awduron cyfnod Victoria ac awduron modernaidd, yn ogystal â phynciau fel diwylliant trefol moderniaeth, argraffiadaeth lenyddol ac ysgrifennu yn y rhyfel byd cyntaf. Mae’n gyd-olygydd yr e-gyfnodolyn Modernist Cultures ac yn aelod o Goleg Adolygu Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae ei chydawdur, y Dr Helen Laville, yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig America a Chanada yn Birmingham. Mae hithau wedi cyhoeddi yn ei phrif feysydd ymchwil, sef Rhywedd a Chysylltiadau Rhyngwladol, Hawliau Sifil, a Ffilmiau’r Rhyfel Oer. Cliciwch yma i weld y modiwl.

Dulliau Ymchwil wrth Adolygu Llenyddiaeth

Mae maes llafur y cwrs hwn yn cynnwys:

Mae’r awdur, y Dr Helen Aveyard, yn awdur gwerslyfr diweddar: Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical Guide (Open University Press / McGraw-Hill 2007). Mae hefyd yn Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Brookes Rhydychen, yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol lle mae’n ymwneud ag addysgu a datblygu addysg i ymchwilwyr. Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Dulliau Ymchwil yn y Gwyddorau

Mae maes llafur y cwrs hwn yn cynnwys:

Mae’r cyd-awdur cyntaf, y Dr Nick Sevdalis, yn addysgu dulliau ymchwil i fyfyrwyr meddygaeth yn Imperial College Llundain. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys; Penderfynu Ymddygiadol (dylanwadau sy’n effeithio ar ymddygiadau penderfynu unigol a negodi dyadig; defnydd-debau rhagweledig a phrofedig); rhagolygon effeithiol; ac economeg ymddygiadol.

Mae’r cydawdur arall, y Dr Rajarajan Muttukrishnan, yn ddarlithydd yn City University, lle mae’n rhan o’r ymchwil yn y Ganolfan Mesuriadau ac Offerynnau ac yn addysgu yn yr Ysgol Beirianneg. Mae’r Dr Rajarajan wedi cyhoeddi mwy na 60 o bapurau mewn cyfnodolion a chynadleddau ym maes Modelu Dyfeisiau Ffotonig. Cliciwch yma i weld y modiwl.

 

Dulliau Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae maes llafur y cwrs hwn yn cynnwys:

Mae’r awdur, y Dr Gordon Rugg, yn awdur sawl llyfr ar ddulliau ymchwil gan gynnwys ‘A gentle guide to Research Methods’. Ffrangeg ac Ieithyddiaeth oedd ei radd gyntaf a gwnaeth ei PhD mewn Seicoleg Arbrofol. Bu’n gweithio wedyn mewn amryw o feysydd, gan gynnwys darlithio mewn Saesneg, archaeoleg yn y maes, deallusrwydd artiffisial, adfer gwybodaeth, a ffactorau dynol. Mae’r Dr Rugg ar hyn o bryd yn Uwch-ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Keele, ac yn Uwch-gymrawd Ymchwil ar Ymweliad mewn Cyfrifiadureg yn y Brifysgol Agored. Cliciwch ymai weld y modiwl.

 

Dewis Cynhadledd, Cyflwyno a Rhwydweithio

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddethol cynhadledd sy’n briodol i chi a manteisio i’r eithaf arni. Bydd yn ystyried sut i wneud y gorau o’ch cyflwyniad (os ydych yn gwneud un) ac ateb cwestiynau anodd a gofyn rhai treiddgar. Mae’r adran ar rwydweithio yn cynnwys sefydlu a chynnal perthnasoedd proffesiynol (a chymdeithasol) buddiol.

Mae’r awdur, y Dr Keith Hart, ar hyn o bryd yn gydymaith ymchwil i’r Gwasanaeth Biodechnoleg Ganolog yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd. Mae’n ymddiddori ers tro byd mewn ysgrifennu gwyddonol ac enillodd gymrodoriaeth gyfryngau Cymdeithas Prydain er Hyrwyddo Gwyddoniaeth yn World Service y BBC. Mae Keith hefyd wedi bod yn gymrawd ymchwil yn adran meddygaeth glinigol Nuffield yn Rhydychen ac mae wedi cyd-ysgrifennu mwy nag 20 o bapurau mewn cyfnodolion sy’n cael eu hadolygu gan gymheiriaid. Cliciwch yma i weld y modiwl.