Skip to content
Skip to navigation menu

English

Digwyddiadau Gyrfaoedd

Fe wyddoch mae’n siŵr fod ymchwilwyr yn dewis amrywiaeth o yrfaoedd – mewn diwydiant, yn y sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a hefyd yn y byd academaidd. Fodd bynnag, mae llawer o ymchwilwyr yn ansicr ynglŷn â’u dewisiadau a’r hyn y gallai dilyn gyrfa benodol ei olygu. Oherwydd hyn, rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau gyrfaoedd ichi.

Mae’r digwyddiadau, ‘Ystyried Gyrfaoedd y tu hwnt i’r Byd Academaidd’, sydd yn canolbwyntio ar ddisgyblaethau penodol, yn rhoi’r cyfle ichi   siarad yn anffurfiol â graddedigion doethurol sydd wedi symud i ddiwydiant, gwasanaeth cyhoeddus, busnes, etc., am eu llwybrau gyrfaol a sut maen nhw’n defnyddio’r sgiliau a gwybodaeth o’u PhD yn eu swyddi cyfredol.

Mae’r gyfres ‘Gyrfaoedd dan Sylw’ o sgyrsiau achlysurol yn canolbwyntio ar sectorau proffesiynol penodol ac yn taflu goleuni ar swyddogaethau strwythurau cyfundrefnol a sut i gychwyn ar yrfa.

Hefyd, mae Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cynnwys amryw o weithdai sy’n berthynol i  yrfaoedd academaidd yn ogystal â sesiynau ar sgiliau rheoli gyrfa cyffredinol (megis llenwi CV, ffurflenni cais).

Ynglŷn â’r cyfan uchod, byddwch cystal â mynd i online booking system a chwilio am deitl y gweithdy/digwyddiad.

Mae ein cydweithwyr yn Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cynnig amrediad o weithdai a digwyddiadau sydd ar agor i bob myfyriwr yn y Brifysgol. Cynhelir digwyddiadau gyrfaoedd a sgyrsiau gan gyflogwyr yn yr hydref a’r gwanwyn. Cynigir gweithdai ar chwilio am swyddi, cyfweliadau, canolfannau asesu drwy gydol y flwyddyn.  Mae Career Central yn cynnig mynediad ar-lein i gyfoeth o adnoddau i’ch helpu i ymchwilio i’ch dewisiadau gyrfa gan gynnwys cyhoeddiadau canllaw gyrfa, profion proffil gyrfa, cronfeydd data, fideos y gellwch eu lawrlwytho a llawer mwy. Yn ogystal, mae ymgynghoriadau gyrfaol un-i-un ar gael ac mae modd eu trefnu ar-lein trwy Your Careers Account.

Hefyd, gall y bydd diddordeb gennych yn yr adnoddau cyfoethog ynglŷn â chwilio am yrfa ar wefan Vitae, sy’n ymwneud â gweithio mewn Addysg Uwch, Gyrfaoedd y tu allan i Addysg Uwch, Proffiliau Gyrfaol, gwybodaeth am y Farchnad Waith a mwy – y cyfan yn benodol ar gyfer myfyrwyr ymchwil.

I weld ein Digwyddiadau Gyrfaoedd diweddaraf, cliciwch yma.