Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sut i Wneud Cais

Arian i gefnogi Gweithgareddau Rhyngddisgyblaethol Ymchwil ôl-raddedig (PGR)

Gwahoddir ceisiadau am gyllid (hyd at £1,000 y prosiect) i gefnogi gweithgareddau academaidd rhyngddisgyblaethol a fydd yn dod â myfyrwyr ôl-raddedig o wahanol feysydd pwnc at ei gilydd. Er mwyn bodloni’r nod hwn, rhaid i’r cais gael ei wneud gan gyd-ymgeiswyr o ddwy Ysgol wahanol (neu o ddwy adran wahanol mewn Ysgol os yw hynny’n berthnasol).

Mae gennym Gymuned Gysylltiadau i helpu ymchwilwyr ôl-raddedig i gael hyd i eraill a fyddai’n hoffi gwneud cais am arian. I ymuno â’r gymuned, cliciwch yma.

Dylai themâu’r gweithgareddau fod yn ddigon eang i ddod â chynrychiolaeth o wahanol ddisgyblaethau at ei gilydd. Rhaid i brosiectau gael eu trefnu gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a bod ar gyfer myfyrwyr tebyg.

Ymhlith enghreifftiau o’r gweithgareddau y gellid eu cefnogi (nid rhestr gyflawn) mae:

Nid bwriad y gronfa hon yw cefnogi myfyriwr unigol i deithio neu fynychu cynadleddau.

Ni chyllidir gweithgareddau sy’n bodoli ar hyn y bryd neu sy’n digwydd yn flynyddol neu sy’n weithgareddau dan arweiniad myfyrwyr a gyllidwyd o’r blaen.

Bydd ceisiadau am weithgaredd dilynol yn cael eu hystyried dan amgylchiadau eithriadol.

Y broses o wneud cais:

Rhaid gwneud cais wrth ddefnyddio’r ffurflen gais sydd ar gael i’w lawrlwytho o dan ‘Adnoddau Perthynol’ ar waelod y dudalen hon.  Hefyd, gallwch gyflwyno’r ffurflen wedi’i llenwi trwy e-bost i UGC@caerdydd.ac.uk neu ffacs (02920 870186) ond rhaid i ni gael llofnodau dau ganolwr academaidd (un fydd eich Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig). Mae llofnodau electronig yn dderbyniol. Os nad oes modd ichi gael llofnodau gan eich canolwyr, byddwn yn barod i dderbyn e-bost o gefnogaeth ganddynt yn lle hynny. Mae modd anfon ffurflenni copi caled drwy’r post mewnol, neu eu cymryd i Swyddfa Coleg Graddedigion y Brifysgol, Adeilad Hadyn Ellis, Maindy Road. Hefyd, mae atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawn ynglŷn â’r cynllun  yma.

Mewn dim mwy na 550 o eiriau, gofynnir i ymgeiswyr ddisgrifio natur y gweithgaredd, pwy fydd yn elwa ohono, sut bydd y gweithgaredd yn cael ei roi ar waith, gweithgareddau blaenorol (os oes rai), cynlluniau ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol (os oes rai), tystiolaeth o gyfansoddiad traws-Ysgol, a chyllideb arfaethedig. Dylai ceisiadau gynnwys manylion am unrhyw arian y gwnaed cais amdano neu a dderbyniwyd o ffynonellau eraill. Hefyd, dylent ddatgan pwy fydd yn trefnu’r gweithgareddau ac a fydd yna bwyllgor llywio.

Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb drafod eu cynlluniau â staff addysgu/ymchwil perthnasol yn y meysydd dan sylw, a darparu enw a chyfeiriad e-bost un canolwr yng Nghaerdydd. Hefyd, anogir ymgeiswyr i gysylltu â Dirprwy Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol (Yr Athro Kenneth Wann) i drefnu trafodaeth gychwynnol.

Uchafswm yr arian y gellir gwneud cais amdano yw £1,000. Bydd y cymorth yn cynnwys cymorth gweinyddol gyda chyhoeddusrwydd yn ogystal â defnyddio ystafell gyfarfod Coleg Graddedigion y Brifysgol . Rhaid rhoi cyhoeddusrwydd i weithgareddau dan nawdd Coleg Graddedigion y Brifysgol yn hytrach na thrwy Ysgolion academaidd unigol. Rhaid i ymgeiswyr enwebu un o’u Hysgolion cartref i reoli’r cyfrif a rhaid cael cymeradwyaeth gan Reolwr yr Ysgol. Gall staff Coleg Graddedigion y Brifysgol ddarparu cymorth o ran cylchlythyron e-bost i Ysgolion academaidd a lle ar wefan Coleg Graddedigion y Brifysgol. Sylwch, os gwelwch yn dda, fod rhaid talu am gyfieithu deunydd cyhoeddusrwydd i’r Gymraeg allan o’r grant neu gan un o’r Ysgolion cyfranogol.

Meini Prawf Cymhwysedd Cyllido

Meini prawf asesiad:

Bydd ceisiadau yn cael eu hasesu yn ôl y meini prawf a ganlyn:

Y broses o ddewis:

Mae ceisiadau’n cael eu hystyried gan banel dewis sy’n cynnwys Deon a Dirprwy Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol ac uwch aelodau o staff y Coleg. Byddwn yn ceisio rhoi’r canlyniad i chi trwy e-bost o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu adroddiadau interim ac adroddiad diwedd prosiect am eu gweithgareddau a gwariant.  Rhoddir manylion am yr adrodd pan fydd y dyfarniad yn cael ei gadarnhau. Ni fydd y panel yn awdurdodi unrhyw gyllido atodol ychwanegol i ymgeiswyr ar ôl y rownd hon. Rhaid dychwelyd yr holl arian na chafodd ei wario i Goleg Graddedigion y Brifysgol.

Terfynau amser ceisiadau:

Y dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw:

· Dydd Llun 17 Mawrth, 2014
· Dydd Llun 14 Ebrill, 2014
· Dydd Llun 12 Mai, 2014
· Dydd Llun 9 Mehefin 2014
· Dydd Llun 7 Gorffennaf 2014 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, byddwch cystal ag e-bostio Dr Afia Ahmed yng Ngholeg Graddedigion y Brifysgol (UGC@caerdydd.ac.uk) neu ffoniwch 02920 (8)79408.

Adnoddau perthynol:

  PGR Initiative Funding Application Notes - English and Welsh (172.0 Kb, 60 downloads)


  PGR Initiative Funding FAQs - English and Welsh (217.9 Kb, 62 downloads)


  PGR Initiatives Application Form (English) (31.7 Kb, 369 downloads)


  PGR Initiatives Application Form (Welsh) (46.5 Kb, 243 downloads)


  Interim Report Template (English) (28.5 Kb, 47 downloads)


  Interim report template (Welsh) (28.8 Kb, 43 downloads)


  End of Project Report (English) (29.4 Kb, 58 downloads)


  End of Project Report (Welsh) (29.3 Kb, 59 downloads)