Skip to content
Skip to navigation menu

English

Achredu ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig (PGR) sy’n Addysgu

Achredu’r Academi Addysg Uwch ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig sy’n Addysgu: Cynllun Cymorth

Mae llawer o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (PGR) ynghlwm wrth addysgu yn ystod eu gradd ymchwil; gall y dyletswyddau addysgu hyn amrywio o gynnal tiwtorialau a seminarau i oruchwylio arddangosiadau yn y labordy i asesu gwaith myfyrwyr. Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cynnig cymorth i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o ran ennill statws Cymrawd Cysylltiol yr Academi Addysg Uwch (HEA) i gydnabod eich profiad addysgu.

Beth mae ennill cydnabyddiaeth gan yr HEA yn ei olygu?

Mae statws Cymrawd Cysylltiol yr Academi yn gymhwyster a gydnabyddir ledled addysg uwch yn y DU ac felly gall fod yn fodd trosglwyddadwy o gydnabod eich arbenigedd a’ch ymrwymiad fel athro. At hynny, mae cydnabyddiaeth allanol o’ch gweithgareddau addysgu’n debygol o gynorthwyo datblygu eich gyrfa, yn enwedig os oes gennych ddiddordeb mewn dod o hyd i swydd fel darlithydd ar ôl i chi gwblhau eich PhD. I gael rhagor o wybodaeth am lefelau cydnabyddiaeth, ewch i wefan HEA.

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth

Cymhwyster ar gyfer y Cynllun:

Mae’r Cynllun Cymorth hwn yn agored i bob myfyriwr ymchwil ôl-raddedig sy’n addysgu, ond mae’r rhai sy’n bodloni’r meini prawf a ganlyn yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus:

A

Mae enghreifftiau o weithdai addysgu Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cynnwys y canlynol:

Beth mae’r Cynllun Cymorth yn ei gynnig?

Byddwch yn mynd i weithdy dwy awr sy’n darparu gwybodaeth gefndir am y broses ymgeisio a bydd yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am yr hyn y bydd ei angen. I gadw lle mewn gweithdy, cliciwch yma.

Os dymunwch, mae modd eich paru â mentor, a fydd yn darllen eich cais ac yn rhoi cyngor arno cyn i chi ei gyflwyno. (Gallwch ddewis peidio â chael mentor wedi’i neilltuo gan Goleg Graddedigion y Brifysgol). Os oes gennych fentor mewn golwg eisoes, a fyddech cystal â rhoi manylion eich mentor i Dr. Alfia Ahmed (e-bost: ugc@caerdydd.ac.uk).

Os dymunwch, mae modd i chi fanteisio ar adnoddau i’ch cynorthwyo o ran paratoi eich cais, a gallwch ymuno â rhwydwaith ar gyfer ymgeiswyr hefyd.

Beth arall y mae ei angen arnaf?

Mae’n rhaid i’ch cais gynnwys datganiadau ategol gan ddau ganolwr hefyd. Dylai’r canolwyr fod yn gydweithwyr sydd mewn sefyllfa i roi sylwadau ar gynnwys eich cais ac ar eich arfer proffesiynol o ran addysgu.

Yn ogystal, mae’n ofynnol gan yr Academi i’ch cais gael ei gefnogi gan lofnodwr a fydd yn cadarnhau bod eich cais wedi cael cymeradwyaeth gan y sefydliad. Fel arfer, bydd Dirprwy Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cefnogi ceisiadau myfyrwyr sydd wedi cwblhau’r Cynllun Cymorth.

Beth yw’r gost?

Ni chodir unrhyw dâl ychwanegol am y Cynllun Cymorth. Fodd bynnag, mae’r HEA yn codi tâl cyflwyno o £100, sy’n swm gostyngol gan fod Prifysgol Caerdydd yn sefydliad cefnogol. Nid oes modd ad-dalu’r ffi hon. Fodd bynnag, os bydd ymgeisydd yn aflwyddiannus wrth gyflwyno ei gais cyntaf, bydd HEA yn caniatáu ailgyflwyno unwaith heb godi rhagor o ffioedd. Mae’r ffi yn cynnwys cofrestru am oes â’r HEA.

A oes modd i mi wneud cais yn uniongyrchol heb fanteisio ar y Cynllun Cymorth?

Ar bob cyfrif, ond bydd angen i chi fod â mynediad i Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF) ynghyd â gwybodaeth gyfredol am ei gynnwys er mwyn paratoi eich cais. Nid ymarfer ‘stamp rwber’ mo’r broses gydnabod nac yn asesiad o faint o addysgu rydych wedi’i wneud yn unig, felly byddem yn eich annog i fanteisio ar y cymorth hwn er mwyn cael y tebygolrwydd gorau posibl o lwyddiant.

Os nad ydych am ymuno â’r Cynllun Cymorth ond yr hoffech allu manteisio ar adnoddau, anfonwch neges-bost at ugc@caerdydd.ac.uk gyda’ch enw a’ch Hysgol. Nodwch ‘Mynediad at Adnoddau Dysgu HEA’ yn y llinell destun.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r Cynllun Cymorth, cysylltwch â Dr. Afia Ahmed (e-bost: ugc@caerdydd.ac.uk)neu ffoniwch 029 208 79408.