Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llywodraethiant

Rydyn ni’n cyfeirio at Goleg Graddedigion y Brifysgol fel cymuned o ymchwilwyr; mae hyn yn disgrifio nid yn unig ein gweithgareddau, ond hefyd ein hymagwedd at wneud penderfyniadau. Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cael ei lywio bob amser gan safbwynt ymchwil, sef y myfyrwyr ymchwil a’u goruchwylwyr.

Mae cynrychiolwyr y myfyrwyr ôl-raddedig, sy’n cael eu dewis ym mhob Ysgol yn y Brifysgol, yn cyfarfod ar ffurf Fforwm Cynrychiolwyr yr Ôl-raddedigion, sy’n dewis aelodau ôl-raddedig o strwythur llywodraethu Coleg Graddedigion y Brifysgol.

Mae yna bedwar o Dimau Rhaglen, bob un yn canolbwyntio ar un o bedair swyddogaeth Coleg Graddedigion y Brifysgol:

Profiad o Safon
Hyfforddi a Datblygu
Cyfleusterau a
Meithrin Gallu.

Mae pob Tîm Rhaglen yn cael ei gadeirio gan y Deon neu’r Dirprwy Ddeon ac mae’r aelodau’n dod o blith Cyfarwyddwyr Astudiaethau Ôl-raddedig, myfyrwyr ôl-raddedig, a staff gweinyddol perthnasol o’r Cyfarwyddiaethau.

Ceir hefyd bedwar Tîm Disgyblaeth, sy’n cyfateb i feysydd y prif Gynghorau Ymchwil: Gwyddorau Economaidd a Chymdeithasol; Dyniaethau; Gwyddorau Biofeddygol ac Iechyd; a Pheirianneg a Gwyddorau Ffisegol. Unwaith eto, mae aelodau’r Grwpiau Disgyblaeth yn cynnwys Cyfarwyddwyr Astudiaethau Ôl-raddedig, myfyrwyr ôl-raddedig, ac aelodau perthnasol o’r staff. Disgwylir i’r Grwpiau Disgyblaeth gynghori tîm y Rhaglen Ddatblygu yn benodol, a chydweithio hefyd ar gynigion i’r Cynghorau Ymchwil perthnasol ac ar Feithrin Gallu.

Mae’r Timau Rhaglen yn adrodd i Fwrdd strategol Coleg Graddedigion y Brifysgol, o dan gadeiryddiaeth y Deon, ac y mae ei aelodau’n cynnwys chwe Phennaeth Ysgol, un aelod academaidd o bob un o’r Timau Rhaglen, dau Gyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig, Cyfarwyddwr y Gofrestrfa a Chyfarwyddwr Datblygu Strategol y Brifysgol.

Rôl y cynrychiolwyr ôl-raddedig a’r cyfarwyddwyr astudiaethau ôl-raddedig yw casglu barn eu Hysgol a bwydo honno i’r strwythur llywodraethu, ond rydyn ni hefyd yn fodlon derbyn awgrymiadau a sylwadau ar unrhyw adeg. Cysylltwch â ni drwy’r e-bost yn UGC@Caerdydd.ac.uk. Rydyn ni hefyd yn gofyn am sylwadau drwy’n dulliau cloriannu rheolaidd (megis ffurflenni adborth mewn gweithdai) a thrwy arolygon o dro i dro. Bob dwy flynedd, rydyn ni’n cymryd rhan yn arolwg yr Academi Addysg Uwch o’r enw Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig. Rydyn ni’n cyflwyno adroddiad ar y canlyniadau i’r gymuned gyfan ac, mewn partneriaeth â’r ymchwilwyr, yn cynllunio camau i fynd i’r afael ag unrhyw faterion sy’n codi.