Skip to content
Skip to navigation menu

English

Croeso gan y Deon

Diben Coleg Graddedigion y Brifysgol yw ategu ymrwymiad y Brifysgol i’r lefel uchaf o ansawdd a pherthnasedd mewn rhaglenni ymchwil i ôl-raddedigion; hybu gwaith rhagorol o ran goruchwylio, monitro a chefnogi; cynyddu cyfleoedd ar gyfer ymchwil ôl-raddedig; a chynnig amgylchedd sy’n meithrin twf deallusol a phroffesiynol, y gall ein hymchwilwyr ôl-raddedig ffynnu ynddo.

Gan adeiladu ar y strwythurau blaenorol, cafodd Coleg Graddedigion y Brifysgol ei lansio ym mis Ionawr 2011 i greu ymagwedd fwy integredig at gymorth i ymchwil ôl-raddedig ac i gynyddu’r cyfleoedd i gynnwys ei aelodau.

Mae pob un o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig Caerdydd a’u goruchwylwyr yn aelodau o Goleg Graddedigion y Brifysgol ac yn cael eu hannog yn gryf i gyfrannu at ei ddatblygu. Mae’n strwythurau llywodraethu a threfnu wedi’u cynllunio i ganiatáu iddyn nhw gyfrannu ac i sicrhau cysylltiadau â’r Ysgolion academaidd a’r tri Choleg.

Bwrdd – ac arno gynrychiolwyr o blith Penaethiaid Ysgolion, Cyfarwyddwyr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig, ac ymchwilwyr ôl-raddedig – sy’n arwain Coleg Graddedigion y Brifysgol ac yn monitro’n strategaeth a’n cynllun gweithredu.

Mae gan Goleg Graddedigion y Brifysgol bedair swyddogaeth gysylltiedig: hyfforddi a datblygu ymchwilwyr; gwella ansawdd y profiad; adeiladu’r gallu i wneud ymchwil; a darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf yn y byd. Mae pob un o’r swyddogaethau hyn yn cael sylw gan Dîm Rhaglen, y mae ei aelodau’n cynnwys Cyfarwyddwyr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgolion a myfyrwyr ymchwil. Yn y Timau Rhaglen hyn y mae’r cynlluniau gwaith a’r prosiectau’n cael eu monitro.

Rydyn ni hefyd yn cefnogi Fforwm Cynrychiolwyr Ôl-raddedigion, sy’n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i gael adroddiadau gan gynrychiolwyr y myfyrwyr ar y Timau Rhaglen a’r Bwrdd ac i roi adborth iddyn nhw, yn ogystal â’r Deon, y Dirprwy Ddeon a staff perthnasol eraill. I gydategu’r cyfarfodydd wyneb yn wyneb, ceir cyfathrebu cyson, megis cylchlythyrau a’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn ganolbwynt pendant i’r profiad ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r myfyrwyr cyfredol ar eu hennill o gael gwell cymorth i ddatblygu eu gyrfa ac ymagwedd integredig at hyfforddiant mewn sgiliau ymchwil a sgiliau proffesiynol, gyda mwy o bwyslais ar ateb anghenion ymchwilwyr rhan-amser, ymchwilwyr o hirbell ac ymchwilwyr rhyngwladol, ac mae eu goruchwylwyr ar eu hennill o gael mwy o gymorth a systemau mwy effeithiol i helpu i reoli graddau ymchwil. Mae pawb ar ei ennill am fod yr amgylchedd ymchwil yn cael ei wella o dan arweiniad academaidd.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld yn cymryd rhan yn y fenter.

Yr Athro Terry Marsden
Deon Coleg Graddedigion y Brifysgol

Yr Athro Ken Wann
Dirprwy Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol