Skip to content
Skip to navigation menu

Community Journalism Conference

Gweithdy

Bydd wyth gweithdy gwahanol yn rhedeg ar y diwrnod a bydd rhai yn rhedeg ddwywaith i sicrhau y cewch chi bob cyfle i ddilyn y sesiynau sydd orau gennych.

Sut i sefydlu llwyfannau hyperleol, gwefannau agored a defnyddio aml-lwyfannau

Cyfranwyr:

Sarah Hartley (Managing Director, Talk About Local)
Glyn Mottershead (Lecturer, Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies)

Yn sgil dyfodiad technoleg ddigidol gall unrhyw un fod yn gyhoeddwr. Y gamp yw gwybod pa un yw’r gorau i chi. Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar wahanol lwyfannau rhad a all fod yn sail ar gyfer canolfannau newyddion cymunedol sy’n hyblyg, sy’n eu symud eu hunain ac sy’n canolbwyntio ar y gynulleidfa.

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gasglu newyddion a chreu cynulleidfa

This workshop is sponsored by NUJ Training Wales

This workshop is sponsored by NUJ Training Wales

Cyfranwyr:

Emma Meese (Media & Training Development Manager, Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies)
Simon Milner (Director of Policy at Facebook UK)
Dr. Claire Wardle (Director of Development and Integration, Storyful)

Harneisiwch rym y cyfryngau cymdeithasol a chlywed sut y gallan nhw fod yn ffrindiau gorau i’r newyddiadurwr. Bydd y sesiwn yn cynnig cynghorion ar sut i droi llwyfannau cymdeithasol yn declynnau casglu newyddion er mwyn dod o hyd i storïau, cyfranwyr ac onglau newydd. Dysgwch sut i wrando ac ennyn diddordeb eich cynulleidfa, gan roi deunyddiau o safon y byddan nhw’n ysu am eu darllen.

Y gyfraith, moeseg ac achredu mewn oes ddigidol

This workshop is sponsored by Capital Law

This workshop is sponsored by Capital Law

Cyfranwyr:

Professor Duncan Bloy (Director of International Development – Cardiff School of Journalism, Media  and Cultural Studies)
Steve Jones (NUJ Wales)
Judith Townend (Meeja Law)

Beth mae’n rhaid ichi ei wybod a’i drafod er mwyn rhedeg menter newyddion gymunedol yn gyfreithlon ac yn foesegol? Bydd y sesiwn flasu hon yn ymdrin â’r gofynion cyfreithiol sylfaenol ac yn edrych ar y dulliau a’r hyfforddiant ychwanegol a allai fod yn angenrheidiol. Bydd y sesiwn gyntaf yn edrych ar y gofynion ynglŷn ag achredu a bydd yr ail yn ystyried meysydd cyfreithiol newydd sy’n dod i’r amlwg yn sgil defnyddio mwy a mwy ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ymchwil a Thystiolaeth

Cyfranwyr:

Damian Radcliffe (Internet and Hyperlocal Media Expert)
Professor Ian Hargreaves (Professor of Digital Economy, Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies)

Mae’r sesiwn hon yn edrych ar y dystiolaeth sydd gennyn ni bellach ynghylch yr hyn sy’n digwydd yn fyd-eang ac yn nes at gartref ym maes newyddion cymunedol a hyperleol, gan geisio adnabod y bylchau y mae angen eu llenwi. Beth yw’r mentrau newyddion sy’n dechrau dod i’r golwg? Ble maen nhw? Beth sydd dan sylw ganddyn nhw a sut, a beth yw’r potensial o ran gweddnewid y modd y mae newyddion yn cael eu casglu a’u defnyddio. Bydd yr wybodaeth a drafodir yn cynnwys canfyddiadau ymchwil newydd sbon gan Brifysgol Caerdydd ynghylch cynnwys a ffynonellau.

Cynaliadwyedd a modelau busnes

Cyfranwyr:

Rob Taylor (Founder of Wrexham.com)
Richard Coulter (Editor/Publisher – Filtonvoice)
Martin Moore (Media Standards Trust)
Dave Boyle (Co-operative UK)

Mae’r modelau busnes ar gyfer tyfu a chynnal canolfannau newyddion cymunedol yn dal i ddatblygu. Mae’r sesiwn hon yn edrych ar ffyrdd gwahanol i godi refeniw a bydd yr ymarferwyr yn rhannu eu profiadau. Byddwn yn dechrau ystyried ffyrdd arloesol i helpu mentrau newydd a’r cydadwaith posibl â busnesau eraill yn y cyfryngau. Bydd deilliannau’r gweithdy hwn yn bwydo datblygiad y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol a syniadau ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.

Rhoi Gallu a Grym i Gymunedau

Cyfranwyr:

Solana Larson (Global Voices Online)
Hannah Waldram (Community Coordinator for News at The Guardian)
Sara Moseley (Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies / Welsh Government)

Golwg ar y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig gan dechnolegau digidol i gynnwys cymunedau ac ennyn eu diddordeb mewn creu a rhannu eu newyddion a’u storïau eu hunain a chodi’r materion sydd bwysicaf iddyn nhw. Allwn ni ddysgu o’r hyn sy’n digwydd ledled y byd er mwyn datblygu a chynnal gofod cyffredin ar gyfer newyddion a gwybodaeth sydd wedi’u creu gan ac ar ran cymunedau?

Yn nes at gartref, ydy hyn yn gallu sbarduno gwaith i gynnwys cymunedau sydd wedi’u cau allan mewn adfywio ac mewn mentrau a’u hysgogi i ymwneud â sefydliadau cyhoeddus ynghylch y penderfyniadau a fydd yn llunio eu hamgylchedd a’u dyfodol?

Adeiladau rhwydwaith yng Nghymru

Cyfranwyr:

Dr. Andy Williams (Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies)
Dylan Iorwerth
(Editor/Director “Golwg”)
Huw Marshall (Digital Manager S4C)
Professor Justin Lewis (Head of School, Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies)

Bydd y sesiwn hon yn ystyried y darlun presennol yng Nghymru a’r cyfleoedd i ddatblygu rhwydwaith bywiog a chynaliadwy o ganolfannau newyddion cymunedol a fydd yn cael eu galluogi a’u cefnogi gan y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol ac eraill. Gan adeiladu ar yr arloesi a’r ymarfer gwych sydd eisoes yn digwydd, bydd aelodau’r gweithdy yn dechrau amlinellu’r dulliau, yr hyfforddiant, y cymorth a’r rhwydweithiau y mae eu hangen i sicrhau’r amgylchedd gorau posibl at ddatblygu cynaliadwy yn y dyfodol.

Bydd hyn yn cynnwys datblygiadau digidol a gweithredu drwy’r Gymraeg a’r Saesneg a chysylltiadau posibl â darlledwyr a gwneuthurwyr polisi. Bydd y cyfraniadau a geir yma yn cyfrannu at y gweithredu yn y dyfodol ac at adeiladu’r rhwydwaith.

Ffactorau allweddol wrth sicrhau llwyddiant canolfannau newyddion

Cyfranwyr:

Jan Schaffer (Executive Director – J-Lab)
Professor Richard Sambrook (Director – Centre for Journalism, Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies)

Mae Jan Schaffer yn newyddiadurwr sydd wedi ennill Gwobr Pulitzer ac mae’n arwain J-Lab, un o’r cynlluniau mwyaf llwyddiannus yn yr Unol Daleithiau o ran entrepreneuriaid y newyddion. Mae J-Lab wedi ariannu mwy na 90 o fentrau newydd a phrosiectau peilot cydweithredol yn y newyddion, wedi dyfarnu mwy na 250 o wobrau am arloesi mewn newyddiaduraeth, ac wedi cymryd rhan mewn ymchwil arloesol ar newyddiaduraeth ddinesig a chyfranogol.

Mae adroddiad newydd J-Lab, "Networked Journalism: What Works”, yn dilyn ymdrech dros dair blynedd i bartneru naw sefydliad newyddion traddodiadol â mentrau newyddion newydd yn eu cymunedau. Bydd y gweithdy hwn yn rhannu syniadau allweddol ar sut i greu canolfannau newyddion a gwybodaeth yn lleol a’r rheiny’n ennyn diddordeb y dinasyddion ac yn rhoi gwybodaeth iddyn nhw.